Celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i wspomagającej oraz wyrównywanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia przez dziecko 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, do 4 roku życia;

Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej rodzicom po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych oraz osobom pozostającym bez zatrudnienia i sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Do zadań Żłobka należy:

 1. zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej wychowawczej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci;
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwy do ich wieku;
 4. współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka;
 5. współpraca z różnymi podmiotami na rzecz wspierania dziecka i rodziny.

Cele i zadania Żłobka realizowane są poprzez:

 1. zapewnienie właściwych warunków lokalowych;
 2. zapewnienie wyposażenia dostosowanego do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci w tym zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku: dzieci młodsze w łóżeczkach, dzieci starsze – leżakowanie; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 118
 3. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w żłobku i na terenie wokół niego;
 4. zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;
 5. zapewnienie dzieciom wyżywienia dostosowanego do wieku zgodnego z obowiązującymi normami i zasadami dietetyki;
 6. stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, w szczególności organizowanie i prowadzenie w formie zabawowej ćwiczeń i zajęć tematycznych, ruchowych, manipulacyjno-konstrukcyjnych, umuzykalniających;
 7. prowadzenie zajęć mających na celu integrację dzieci, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej oraz naukę właściwych zachowań społecznych;
 8. rozwijanie samodzielności dzieci oraz wyrabianie właściwych nawyków higienicznych;
 9. prowadzenie obserwacji rozwoju dzieci i przekazywanie rodzicom informacji o postępach lub trudnościach w rozwoju psychofizycznym dziecka oraz propozycji i spostrzeżeń wspomagających ukierunkowanie pracy z dziećmi w domu;
 10. współpraca ze specjalistami w celu wsparcia indywidualnych potrzeb dziecka, w tym w szczególności dziecka niepełnosprawnego;
 11. współpraca z instytucjami w celu wsparcia indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny.