Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach, jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Boguszów-Gorce prowadzoną w formie gminnej jednostki budżetowej.

Siedziba Żłobka mieści się w Boguszowie-Gorcach przy ul. Waryńskiego 10.

Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce. Obszarem działania Żłobka jest teren Gminy Boguszów-Gorce.

Gospodarka finansowa

  1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
  2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane dochody i wydatki Żłobka.
  3. Żłobek prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  4. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Organizacja Żłobka

  1. Żłobkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Żłobek na zewnątrz.
  2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Żłobka.
  3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc.
  4. Dyrektor Żłobka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc.

Nadzór nad działalnością Żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc. Żłobek używa pieczęci o treści Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach z adresem oraz w razie potrzeby z numerami NIP i REGON.