INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – MONITORING WIZYJNY w Żłobku Miejskim Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuję, że:

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorem Państwa danych osobowych jest: Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach ul. Waryńskiego 10 58-371 Boguszów-Gorce
2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAZ Administratorem można skontaktować się tel. 530 275 747 pod adresem e-mail: zlobek.boguszow@gmail.com  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCHAdministrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się tel. nr 791 486 642, poprzez adres e-mail: biurobhpwalbrzych@gmail.comlub pisemnie na adres Administratora.
4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNAPaństwa dane osobowe przetwarzane są poprzez rejestrację zdarzeń, w celu: 1) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz ochrony mienia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach, 2) kontroli prawidłowości realizacji nadzoru nad pracownikami oraz mieniem pozostającym w dyspozycji Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach, 3)  zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach, na szkodę, 4) zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikom narzędzi pracy.
5. ODBIORCY DANYCHW związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 4 mogą być przekazywane odbiorcom danych: organom władzy państwowej i samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa, wynikającym z zadań statutowych Administratora danych,organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.
6. OKRES PRZECHOWYWANIADane osobowe w postaci zapisu wizerunku będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.
7. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄPosiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOW przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.