1. Opieka nad dziećmi w Żłobku może być sprawowana od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Boguszów-Gorce, z zastrzeżeniem ust. 3,
 3. Do Żłobka może być przyjęte dziecko spoza Gminy Boguszów-Gorce, jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji, Żłobek nadal posiada wolne miejsca.
 4. Do Żłobka może zostać przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje właściwą opiekę i bezpieczeństwo w czasie zajęć prowadzonych w placówce i poza nią, z zachowaniem wymagań określonych ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i przepisami wykonawczymi do niej.
 5. Warunkiem przyjęcia do Żłobka jest udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. Termin rekrutacji na kolejny rok szkolny ustala Dyrektor w drodze zarządzenia, które podawane jest do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 stycznia danego roku z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W pierwszym roku funkcjonowania placówki termin naboru określa Dyrektor lub organ prowadzący po uprawomocnieniu się niniejszej uchwały.
 3. Nabór dzieci do Żłobka przeprowadza Dyrektor przy pomocy Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Komisja Rekrutacyjna powoływana jest przez Dyrektora w drodze zarządzenia.
 5. Z prac Komisji Rekrutacyjnej sporządzany jest protokół.
 6. Nabór prowadzony jest na podstawie kart zgłoszeń (wniosków) złożonych przez rodziców.
 7. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka będzie większa niż liczba miejsc w Żłobku pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka będą miały dzieci, które uzyskały większą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka.
 8. Określa się następujące kryteria, liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia poszczególnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka:
 1. Rekrutacja dziecka dokonywana jest na cały okres edukacji żłobkowej. W kolejnych latach rodzic potwierdza tylko wolę dalszego korzystania z usług Żłobka.
 2. Rekrutacja kończy się na etapie podania do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń w budynku Żłobka imiennej listy dzieci zakwalifikowanych.
 3. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc umieszczane są na liście rezerwowej.
 4. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.
 5. W miarę wolnych miejsc dzieci mogą być przyjmowane do Żłobka przez cały rok.
 6. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, Dyrektor może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności dziecko z listy rezerwowej pod warunkiem, że:
  1) nieobecność dziecka trwa minimum jeden miesiąc,
  2) pomiędzy rodzicem a Dyrektorem zostanie zawarta umowa o korzystanie z usług Żłobka, zawarta na czas określony tj. czas nieobecności dziecka na miejsce, którego zostało przyjęte inne dziecko.