1. Rodzice mogą uczestniczyć w:
 • 1) zajęciach adaptacyjnych;
 • 2) otwartych zajęciach opiekuńczo-edukacyjnych organizowanych przynajmniej dwa razy w roku dla każdej grupy wiekowej w terminie ustalonym przez Dyrektora;
 • 3) imprezach i uroczystościach okolicznościowych;
 • 4) spotkaniach i zebraniach grupowych.
 1. Opiekun prowadzący zajęcia w Żłobku współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
 2. Rodzice dziecka objętego opieką Żłobka obowiązani są do:
  1) przestrzegania statutu Żłobka;
  2) przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnioną osobę;
  3) nieprzyprowadzania dziecka chorego;
  4) terminowego uiszczania opłat, o których mowa w § 9 ust. 2 niniejszego statutu;
  5) informowania o nieobecności dziecka w Żłobku.