1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny. Rodzice są zobowiązani są do ponoszenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku.
  2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców za korzystanie z usług żłobkowych w postaci:

1) opłaty za pobyt dziecka w Żłobku do 10 godzin dziennie,
2) opłaty dodatkowej za wydłużony ponad 10 godzin dziennie pobyt dziecka w Żłobku,
3) dziennej stawki żywieniowej.

  1. Szczegółową wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach w drodze uchwały.
  2. Rodzice nie ponoszą opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku za każdy dzień jego nieobecności, począwszy od dnia, następującego po dniu, w którym rodzice skutecznie powiadomią pracowników Żłobka o nieobecności dziecka oraz w okresie kiedy Żłobek nie świadczy usług. 
  3. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku w tym opłata za wydłużony ponad 10 godzin dziennie pobyt dziecka w Żłobku naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku. od 1 stycznia 2023r. opłata za pobyt – miesięczna stała – w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 400zł za miesiąc a opłata za wydłużony ponad 10 godzin dziennie pobyt dziecka w Żłobku naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku.
  4. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
  5. Opłaty, o których mowa w ust. 2 wnosi się w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
  6. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie w Żłobku określa umowa zwierana pomiędzy Dyrektorem a rodzicem.